هیئت مدیره

حضور کلیه اعضای اصلی هیئت مدیره موسسه با دستور جلسه تعیین اعضای هیئت مدیره برگزار شد و پس از استماع نظرات ، پیشنهادات و دیدگاه های حاضرین در جلسه ، سمت اعضای مدیره تعیین گردید ، اعضای هیات مدیره با امضای این صورت جلسه قبول سمت نمودند .

خانم طیبه عبدی کرد به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند .

خانم سیمین عالیشاه بعنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند .

خانم سپیده رئیسی بعنوان خزانه دار انتخاب و قبول سمت نمودند .

خانم طیبه عبدی کرد برای مدت 2 سال بعنوان مدیر عامل موسسه انتخاب و قبول سمت نمودند .