آغاز سخن

زمانی که معیارها و ارزش ها به هم میریزد و مخدوش میشود و ما به روشنی نمیدانیم چه هستیم و چگونه باید باشیم به فکر جستجو برای یافتن خویش می افتیم و این اندیشه در ما قوت میگیرد ، که آیا ممکن است جایی یا امکانی برای راهنمایی و توانمند سازی ما وجود داشته باشد ؟ و این آن پرسش کلیدی است که بسیاری از مراجعین و مخاطبین ( موسسه یاری مادران گیتامهر ) را به سوی ما میکشاند . مکانی که با همیاری عزیزان و عاشقان همیشگی انسان دردمند ، پیدا و پنهان سعی در بهبود شرایط زیست همگانی و در حد توان و وسع خود دارند .

تجربه سال ها کار در این موسسه به ما آموخته است ، محدودیت ها و موانع نمیتوانند تعیین کننده مسیر زندگی باشند . عامل بازدارنده همانا عدم آگاهی و شناخت از توانایی های درونی و نیروی سرشار ذهن است ، که زمینه ساز بسیاری از ترس ها و نگرانی ها  و عدم امنیت خاطر در انسان ها و کشاندن آن ها به مرز نا امیدی و پوچی میشود .

( موسسه یاری مادران گیتامهر ) در تمامی بخش های مختلف فعالیت خود ، با یاری و پشتیبانی دوستدارانش همواره کوشش میکند تا هر فردی با همت و اراده خود به جایگاه شایسته انسانی دست یابد .

جشن عید نــــــــوروز در گیتامهر

کلاس های آموزشی گیتامهر

کلاس های آموزشی گیتامهر

کلاس های آموزشی گیتامهر