دسته‌بندی نشده
  • اساسنامه

    موسسه یاری مادران گیتامهرازسال۱۳۸۳فعالیت خود را در زمینهٔ آموزش زنان سرپرست خانواده ،کمک به توانمندسازی ز ...

    موسسه یاری مادران گیتامهرازسال۱۳۸۳فعالیت خود را در زمینهٔ آموزش زنان سرپرست خانواده ،کمک به توانمندسازی زنان سرپرست خانواده ،آموزش مشاغل خانگی به زنان خود سرپرست آغاز کرده است. آموزشها به شیوه های ذیل ...

    بیشتر بخوانید